020 369 7508

1 Algemeen

Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan Pcrtestnu gevestigd te Katwijk (hierna Pcrtestnu te noemen), en ook door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, voor zover zij handelen in de uitvoering van hun beroep of bedrijf.

Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan: ieder bedrijf, iedere instelling en iedere persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, en ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet.

Pcrtestnu is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op overeenkomsten eerst van kracht zijn na 14 dagen na schriftelijke mededeling door Pcrtestnu aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarde.

2 Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens het hierna in lid 2 gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging heeft geprotesteerd.
Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur ook als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Wijzigingen in de overeenkomst, afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en nadere (mondelinge) afspraken of toezeggingen door (het personeel van) Opdrachtnemer gedaan, zullen slechts van kracht zijn, als deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd; daarbij doet Opdrachtnemer tevens opgave van de eventuele verhoging of verlaging van de aan Opdrachtgever in rekening te brengen kosten en/of honorarium, waartoe zodanige wijziging aanleiding geeft.

3 Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. De in de offerte vermelde aanbiedingen zijn geldig tot twee maanden na dagtekening, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen.
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn niet bindend, tenzij zulks in een schriftelijke opdracht uitdrukkelijk is bevestigd. Met betrekking tot de (intellectuele) eigendom van de in het kader van een aanbieding aangeboden, getoonde en/of gedemonstreerde materialen en/of gegevens worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.
Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplichten Opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4 Projecten

De tussen Opdrachtgever en Pcrtestnu overeengekomen projecten worden omschreven in een Projectovereenkomst.
De overeenkomst, bestaande uit een project, eindigt door voltooiing van het project.
Indien Opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal Pcrtestnu het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat Pcrtestnu constateert dat Opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij Opdrachtgever schriftelijk over het voornemen om het project als beëindigd te beschouwen. Pcrtestnu stelt Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien Opdrachtgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.
Als geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal Pcrtestnu het verschuldigde per maand achteraf factureren.
Cursussen en projectmatige activiteiten kunnen uitsluitend met inachtneming van een termijn van een maand door Opdrachtgever worden uitgesteld, bij gebreke waarvan de volledige overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd is.

5 Zekerheid

Elke overeenkomst wordt door Opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van diens financiële verplichtingen uit de overeenkomst.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en de overige contractverplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd de prestatie c.q. levering niet aan te vangen c.q. op te schorten, totdat de verlangde zekerheid door Opdrachtgever zal zijn gesteld.

6 Rechten en verplichtingen Pcrtestnu

Pcrtestnu zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Pcrtestnu zal zich maximaal inspannen om de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zal Pcrtestnu haar werkzaamheden uitvoeren op de eigen locatie, op het huisadres van verzekerden of op de locatie van Opdrachtgever voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever voor de medewerkers van Pcrtestnu kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal de Opdrachtgever Pcrtestnu vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
Indien Pcrtestnu zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van Pcrtestnu en onverlet de aansprakelijkheid van Pcrtestnu voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

7 Duur, opzegging en ontbinding

Schriftelijke overeenkomsten, anders dan voor projecten, worden aangegaan voor de duur van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.
Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.
Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:

3.1 Als een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn.
3.2 Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, of partij in liquidatie treedt.
In al deze gevallen worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

8 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

De aansprakelijkheid voor Pcrtestnu van schade voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 100 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Pcrtestnu beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Pcrtestnu wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Pcrtestnu ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
Pcrtestnu is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of een (ex)werknemer van de Opdrachtgever door Pcrtestnu mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Pcrtestnu niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
Opdrachtgever vrijwaart Pcrtestnu voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de (ex)werknemers van Opdrachtgever.
Pcrtestnu is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Pcrtestnu kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Pcrtestnu behoort te komen.
Ingeval Pcrtestnu lopende ziektegevallen overneemt van een voormalige dienstverlener van Opdrachtgever, is Pcrtestnu niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Pcrtestnu aansprakelijk wil stellen
Indien partijen in een projectovereenkomst dan wel tijdens de uitvoering van een projectopdracht termijnen overeenkomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen steeds indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van zodanige termijnen zal nimmer kunnen worden aangemerkt als een tekortkoming zijdens Opdrachtnemer in de nakoming van diens verplichtingen, en geeft derhalve Opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Opdrachtnemer is voor geen andere schade dan de hiervoor in het achtste lid bedoelde aansprakelijk. In het bijzonder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfs stagnatiekosten, verlies van relaties en verlies van gegevens.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade, die voortvloeit uit het tekortschieten in de nakoming door Opdrachtnemer dan wel bij haar in dienst zijnde werknemers dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot hoogstens een bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Pcrtestnu vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Pcrtestnu binnen 12 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Pcrtestnu wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien Opdrachtgever Pcrtestnu in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Pcrtestnu nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

9 Verantwoordelijkheden gegevensverkeer van opdrachtgever

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer komen.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en verplicht zich jegens Opdrachtnemer tot vrijwaring terzake.

10 Wetswijzigingen

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is Pcrtestnu gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

11 Tarieven

Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Voor overeenkomsten die worden aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden geldt dat de tarieven en prijzen voor het volgende kalenderjaar automatisch geïndexeerd worden met het percentage waarmee het CBS-indexcijfer, van CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, sector particuliere bedrijven, van de maand juni van het lopende jaar gestegen is ten opzichte van hetzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor. De uitkomsten van deze indexeringen worden afgerond.

Opdrachtnemer kan er voor kiezen om drie maanden vóór beëindiging van de per overeenkomst overeengekomen periode de overeenkomst stilzwijgend te verlengen. Pcrtestnu is gerechtigd om aan het einde van de per overeenkomst overeengekomen periode de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen. Pcrtestnu zal uiterlijk 30 dagen vóór dat de datum voor stilzwijgende verlenging bereikt wordt eventuele veranderingen in dienstverlening, tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer) en voorwaarden schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen tenzij hij Pcrtestnu binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
Opdrachtgever is verplicht om, op verzoek van Pcrtestnu, een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen. In het geval van geconstateerde afwijkingen zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van Opdrachtgever.

Indien na overleg met Opdrachtgever derden worden ingeschakeld worden de kosten hiervan aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12 Betaling en incassokosten

Voor de betaling geldt, dat Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
Bij de uitvoering van projecten, met een geoffreerd bedrag van meer dan € 500,- exclusief BTW, wordt 50% van het totaal (vooraf) in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accorderen van de offerte door Opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor Opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.

Alle door Opdrachtnemer ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (onverminderd de verschuldigdheid van te liquideren proceskosten), zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 12,5 % van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,-.

13 Annulering particulieren

Indien u een online test afspraak heeft geboekt en betaald kunnen wij u enkel geld terug storten als u via de mail een annulering plaats voor het moment dat de afspraak plaats vind.

14  Garantie en aansprakelijkheid

4.1 Pcrtestnu is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Pcrtestnu. Pcrtestnu is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

14.2 Pcrtestnu is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeld balie, door te geven.

14.3 Indien Pcrtestnu ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

14.4 Pcrtestnu is niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan tijdens/bij het afnemen van dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.

14.5 De klant is verplicht Pcrtestnu te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Pcrtestnu mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

14.6 Het is mogelijk dat Pcrtestnu op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Pcrtestnu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
15 Overmacht

15.1 In geval van overmacht is Pcrtestnu niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

16 Niet-overname personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Pcrtestnu of door Pcrtestnu ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van Pcrtestnu.

Per overtreding van artikel 13 lid 1 is Opdrachtgever aan Pcrtestnu een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd boete verschuldigd van één, door Pcrtestnu direct voorafgaande aan de overtreding betaald, bruto jaarsalaris per betrokken medewerker.

17 Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van Pcrtestnu is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.

Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

18 Intellectuele eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde inhoudt Pcrtestnu zich de rechten en bevoegdheden voor die Pcrtestnu toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door Pcrtestnu verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pcrtestnu worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Pcrtestnu opgesteld document, blijft dat recht bij Pcrtestnu rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Pcrtestnu opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Pcrtestnu rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

19 Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement te Amsterdam.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en vervangen worden door een door Pcrtestnu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

!
certificaat

PCR-test mét reisverklaring

Zorgeloos op reis met een wereldwijd erkend certificaat

snelle_uitslag

Snelle uitslag

Afhankelijk van de type test ontvang je binnen 30 minuten de uitslag

shield

Officieel RIVM Gevalideerd

De testen die wij gebruiken zijn door het RIVM gevalideerd

kalender

Gratis annuleren

Annuleer gratis en gemakkelijk tot 1 uur voor je afspraak