020 369 7508

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

Consument Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt.

Corona (virus) Een virus uit de virusfamilie bekend als “coronavirussen”, in de meer gebruikelijke, informele zin gebruikt als aanduiding van het specifieke coronavirus dat de infectieziekte COVID-19 veroorzaakt en waarvan de officiële aanduiding SARS-CoV-2 virus is.
COVID-19 Antistoffentest Een test die door het lichaam na infectie of vaccinatie geproduceerde antistoffen (IgM plus IgG) tegen het Corona virus detecteert en aldus aangeeft of een persoon recent besmet is geweest met het Corona virus. Bij de meeste mensen zijn antistoffen tegen het Corona virus 14 dagen na de besmetting aantoonbaar, echter de snelheid van de antistoffenrespons verschilt van persoon tot persoon.
COVID-19 certificaat Het EU Digitaal Covid-19 certificaat geeft informatie weer over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van Corona. Het certificaat bevat gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte en een unieke identificatiecode (QR-code).
COVID-19 PCR Test Een techniek volgens de Polymerase Chain Reaction-Real Time methode om de aanwezigheid van genetisch materiaal van het Corona virus aan te tonen.
COVID-19 Sneltest Een door de Belgische Overheid en WHO goedgekeurde “SARS-CoV- 2 Rapid Antigen test”, een antigeentest bedoeld om snel uitsluitsel te geven over de infectiestatus van personen die zijn blootgesteld aan het Corona virus, ongeacht of die personen symptomatisch dan wel asymptomatisch zijn.

Klant: Eender welke partij die via het Platform een Test koopt dan wel een Testafspraak maakt, zowel een Onderneming als Consument.
Medewerker: De Medewerker waarvoor de Onderneming een Test aankoopt zonder een Testafspraak te maken.
Onderneming: Elke rechtspersoon die voor beroepsmatige doeleinden handelt. De Onderneming kan Testen aankopen cfr. artikel 0 voor haar Medewerkers.
Overheid: Elke internationale, rijks-, communautaire, regionale, provinciale, gemeentelijke of andere publieke of gerechtelijke overheid van één van de lidstaten van de Europese Unie.
Overmacht: Iedere onafhankelijke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van PCRTESTNU valt en die de levering van de Diensten door PCRTESTNU tijdelijk of blijvend verhindert, behoudens voor zover sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van PCRTESTNU. Zonder beperkend te zijn, bestaat Overmacht in de volgende situaties: epidemie/pandemie (in het bijzonder in het geval van overheidsmaatregelen); ernstige verkeersstoring; werkstaking (in het bijzonder een wilde staking); (natuur)ramp; oorlogssituatie; storingen van elektriciteitsaanvoer, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatienetwerken van PCRTESTNU of waarvan PCRTESTNU afhankelijk is; overmacht aan de zijde van een toeleverancier van PCRTESTNU of wanneer de tekortkoming haar oorzaak heeft in de niet of niet-tijdige aanlevering van informatie of gegevens aan PCRTESTNU door een toeleverancier of door derde partijen van wie PCRTESTNU afhankelijk is voor het verkrijgen van die informatie of gegevens; onverwachte ziekte en/of uitval van een ongewoon deel van het personeel van PCRTESTNU of van door PCRTESTNU ingeschakelde hulppersonen.
Partijen: Klant, Medewerker, Onderneming en PCRTESTNU.
Platform: Het online booking Platform in beheer van PCRTESTNU waar de Diensten ter beschikking worden gesteld aan de Consument, Medewerker en Onderneming.
Test: Een COVID-19 Antistoffentest, COVID-19 PCR Test en/of COVID-19 Sneltest.
Testaanbieder: De partij die de Test zal uitvoeren op de Testlocatie nadat de Consument of Medewerker op het Platform van PCRTESTNU hiervoor een Testafspraak heeft gemaakt, cfr. artikel 0.
Testafspraak: Door een Test te selecteren en te betalen; de datum, het tijdstip en de Testlocatie aan te duiden op het Platform, maakt de Consument een Testafspraak met het oog op de Test te laten uitvoeren door de Testaanbieder. De Medewerker maakt een Testafspraak door de kredietcode in te voeren, de datum, het tijdstip en de Testlocatie aan te duiden op het Platform.
Testlocatie: De door de Consument of Medewerker aangeduide locatie waar de Testaanbieder de Test zal afnemen.
Wet: Elke wet, decreet, besluit, beslissing, bevel of andere regel of maatregel uitgevaardigd door een Overheid die terzake bevoegd is.

Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die PCRTESTNU via zijn Platform aanbiedt. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Klant of eender welke andere derde worden hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van PCRTESTNU.
 3. De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.
 4. Door een Test aan te kopen en Testafspraak te maken op het Platform worden de Klant en Medewerker geacht deze Algemene Voorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 4. Aankoop van Testen door de Onderneming

 1. De Onderneming kan Testen aankopen voor haar Medewerkers door op het Platform op de knop “Bedrijven” te drukken; de Testen te selecteren; haar facturatiegegevens in te voeren en over te gaan tot betaling.
 2. PCRTESTNU gaat ervan uit dat de facturatiegegevens ingevuld door de Onderneming correct zijn. PCRTESTNU is uiteraard niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog of in het geval van fouten door de Onderneming waardoor de aankoop van de Testen niet kan plaatsvinden.
 3. PCRTESTNU zal een bevestigingsmail sturen naar de Onderneming. In deze bevestigingsmail worden deze Algemene Voorwaarden nogmaals aan de Onderneming overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken. In de bevestigingsmail zullen ook de kredietcodes worden verstrekt aan de hand waarvan de Medewerkers een Testafspraak kunnen vastleggen.
 4. De Medewerker is verantwoordelijk voor het vastleggen van een Testafspraak, cfr. artikel 5

Artikel 5. Aankoop van een Test en maken van een Testafspraak door de Consument of Medewerker

 1. De Consument kan op het Platform een Test kopen en een Testafspraak maken door een Test te selecteren; de Testlocatie, datum en tijdstip te selecteren waarop de Consument wil dat de Test wordt afgenomen; haar persoonlijke gegevens in te vullen en ten slotte de Test te betalen.
 2. De Medewerker kan een Testafspraak maken, op dezelfde wijze zoals uiteengezet onder artikel
 3. Zij het echter dat de Medewerker de Test zal moeten aanduiden die door de Onderneming reeds werd aangekocht, zoals uiteengezet in artikel 4. De Medewerker zal dus niet meer moeten overgaan tot betaling. De Medewerker zal de kredietcode kunnen aanwenden voor de betaling van de Test. De kredietcode is slechts geldig voor eenmalig gebruik en voor een periode van 1 jaar. Indien de kredietcode niet tijdig door de Medewerker wordt gebruikt, wordt de rekening van de Onderneming gecrediteerd met het bedrag van de kredietcode.
 4. Om een Testafspraak te maken op het Platform moet de Consument of Medewerker minstens 18 jaar zijn of ouder. Als PCRTESTNU merkt dat de Testafspraak is gemaakt door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de Testafspraak te weigeren.
 5. Door de Testafspraak te maken op het Platform ontstaat er een contractuele relatie tussen de Consument of Medewerker en de Testaanbieder.
 6. Vanaf het moment dat de Testafspraak is gemaakt, zal PCRTESTNU enkel optreden als tussenpersoon tussen de Consument of Medewerker en het Laboratorium en de relevante gegevens overmaken om de uitvoering van de Testafspraak mogelijk te maken.
 7. PCRTESTNU zal voor en namens de Testaanbieder een bevestigingsmail sturen naar de Consument of Medewerker. In deze bevestigingsmail worden deze Algemene Voorwaarden nogmaals aan de Consument of Medewerker overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken. Tevens wordt in de bevestigingsmail een registratie/boekingsnummer verstrekt aan de Consument of Medewerker waarmee zij zich kunnen identificeren op de Testafspraak.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen op de Website worden weergegeven in EUR en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 7. Betalingsmethode

 1. PCRTESTNU behoudt zich het recht voor om iedere Testafspraak of aankoop van Testen te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.
 2. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de Testafspraak of de aankoop van de Testen, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord m.b.t. de betaling gegeven heeft aan PCRTESTNU.
 1. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de Testafspraak of aankoop van Testen automatisch geannuleerd.
 2. PCRTESTNU aanvaardt in ieder geval de betaalmethode CreditCard en iDeal. Verder kunnen de betaalmethoden verschillen per locatie. Zo ondersteunen sommige locaties ook:
 • AliPay
 • Bancontact
 • VISA
 • Mastercard
 • American Express
 • China UnionPay
 • Giropay
 • Multibanco
 • Sofort
 • Przelewy24
 • WeChat Pay
 1. De Klant verzekert dat ze gewettigd is om online betalingen met een van de vermelde betalingsmethodes, zoals vermeld in artikel 7.4, uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de Maestro- bankkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

Artikel 8. Verplichtingen van de Consument of Medewerker

 1. De Consument of Medewerker is verplicht om de juiste persoons- en contactgegevens van zichzelf te verstrekken aan PCRTESTNU bij het maken van de Testafspraak op het Platform. Op de Testafspraak zal de Consument of Medewerker een laatste maal in de gelegenheid worden gesteld om de persoons- en contactgegevens zoals die bij PCRTESTNU bekend zijn te controleren en zo nodig aan te passen. Het controleren van de persoons- en contactgegevens ter gelegenheid van de Testafspraak behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Consument of Medewerker. PCRTESTNU aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, vanwege de vermelding van onjuiste en/of onvolledige persoons- of contactgegevens in een testuitslag en/of COVID-19 certificaat.
 1. Door te verschijnen op de Testafspraak geeft de Consument of Medewerker zijn expliciete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming voor het afnemen van een monster ter uitvoering van de Test.
 1. Vanaf ten minste 30 minuten vóór het afnemen van een monster voor de Test mag de Consument of Medewerker niets meer consumeren (eten of drinken) en evenmin roken of medicatie of enig ander middel innemen. De niet-naleving hiervan zou het onmogelijk kunnen maken om een Test uit te voeren op het bij de Consument of Medewerker afgenomen monster.
 2. Opdat de Testafspraak kan plaatsvinden dient de Consument of Medewerker zich te identificeren aan de hand van het registratie/boekingsnummer dat werd verstrekt in de bevestigingsmail en aan de hand van een geldig legitimatiebewijs dat overeenkomt met de gegevens die zijn ingegeven bij het vastleggen van de Testafspraak. Indien de Consument of Medewerker zich niet kan legitimeren, kan de Testafspraak niet plaatsvinden.
 3. Het dragen van een mondkapje is verplicht op de Testlocatie van de Testafspraak.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van PCRTESTNU

 1. De afname van de Test valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Testaanbieder (cfr. artikel 0). PCRTESTNU is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering of niet-uitvoering van de Test, de ongeschiktheid van een monster ter uitvoering van een Test, inclusief: de juistheid van de testuitslag en de termijn waarbinnen de testuitslag ter beschikking wordt gesteld aan de Consument of Medewerker.
 1. PCRTESTNU is, behoudens opzet of zware fout niet aansprakelijk voor schade die de Consument of Medewerker zou lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk kunnen gebruiken van de Testen. Er zal evenmin enige aansprakelijkheid zijn in hoofde van PCRTESTNU wanneer de Testen foutief worden uitgevoerd door de Testaanbieder.
 2. PCRTESTNU zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade zal een eventuele schadevergoeding de prijs voor het boeken van de Testafspraak nooit kunnen overschrijden.
 3. Enige beperking van aansprakelijkheid in artikelen 8.1 en 8.2 zal evenwel niet gelden indien de schade fysiek letsel of overlijden betreft.

Artikel 10. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. PCRTESTNU verwerkt de persoonsgegevens van de Onderneming die Testen aankoopt op het Platform voor haar Medewerkers en de persoonsgegevens die de Consument of Medewerker ingeeft op het Platform om een Testafspraak vast te leggen. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacy beleid dat wordt gedeeld met de Consument, de Medewerker en de Onderneming in de bevestigingsmail en die steeds te raadplegen is op de Website https://bookyourcovidtest.com/privacy.
 2. Eenmaal de Testafspraak is gemaakt door de Consument of Medewerker, worden de relevante gegevens doorgegeven aan de Testaanbieder.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien en voor zover een tekortkoming in de levering van de Diensten door PCRTESTNU haar oorzaak heeft in een geval van Overmacht, zal die tekortkoming niet aan PCRTESTNU kunnen worden toegerekend.
 2. In geval van Overmacht hebben de Partijen elks het recht om de aankoop van de Testen of de Testafspraak geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn anders dan de prijs voor het aankopen van de Testen of het boeken van een Testafspraak en zonder jegens de andere partij aansprakelijk te zijn voor enige directe of indirecte schade vanwege de tekortkoming of vanwege de annulatie van de Testafspraak uit hoofde van dit artikel.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor de Consument of Medewerker

 1. De Consument of Medewerker kan het herroepingsrecht uitoefenen door de Testafspraak zonder opgave van reden en kosteloos te annuleren tot maximaal 4 uur voor aanvang van de Testafspraak via de knop die daarvoor is voorzien in de bevestigingsmail. De Consument of Medewerker dient hierbij het registratie/boekingsnummer te vermelden van de Testafspraak.
 2. PCRTESTNU zal het volledige aankoopbedrag restitueren binnen de 14 kalenderdagen op de rekening van de Klant naargelang de situatie indien de hierboven vermelde voorwaarden worden nageleefd anders vindt er geen restitutie plaats.
 3. Eenmaal de Testafspraak heeft plaatsgevonden, beschikt de Consument of Medewerker niet meer over een herroepingsrecht.

Artikel 13. Testafname

 1. De afname van de Test valt onder verantwoordelijkheid van de Testaanbieder op de door de Consument of Medewerker gemaakte Testafspraak, cfr. artikel 0.
 1. De Consument of Medewerker houdt zich aan de verplichtingen, cfr. artikel 7.
 2. De afname van de Test en de bekendmaking van het resultaat van de testuitslag geschieden conform de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving waar de Test is uitgevoerd en de algemene voorwaarden van de Testaanbieder.
 3. Het resultaat van de testuitslag wordt bekend gemaakt cfr. artikel 0.

Artikel 14. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de levering van de Diensten door PCRTESTNU worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van onenigheid omtrent de levering van de Diensten door PCRTESTNU of de Algemene Voorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegderechtbanken gelegen te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). Wat betreft de geschillen met de Consument en Medewerker, is deze bevoegdheid niet exclusief en zal de rechtbank van zijn woonplaats bevoegd zijn, indien dit zou afwijken van de hiervoor aangewezen rechtbank.
 3. Voor de Consument en Medewerker bestaat er tevens de mogelijkheid om een beroep te doen op alternatieve geschillenbeslechting. Om na te gaan welk orgaan in de betrokken lidstaat bevoegd is, verwijzen wij u door naar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Voor de Belgische Consumenten en Medewerkers is dit de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel : 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl).
!
certificaat

PCR-test mét reisverklaring

Zorgeloos op reis met een wereldwijd erkend certificaat

snelle_uitslag

Snelle uitslag

Afhankelijk van de type test ontvang je binnen 30 minuten de uitslag

shield

Officieel RIVM Gevalideerd

De testen die wij gebruiken zijn door het RIVM gevalideerd

kalender

Gratis annuleren

Annuleer gratis en gemakkelijk tot 1 uur voor je afspraak