020 369 7508

Privacy verklaring

PRIVACY BELEID

Laatste update : 16 Februari 2022

Algemeen

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen wanneer utesten koopt en/of testafspraken maakt via onze website (www.pcrtestnu.nl), waarom weze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechtenu beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

  1. De verwerkingsverantwoordelijke

BYCT is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, een besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0775.676.732 (hierna: de Verwerkingsverantwoordelijke).

U kan ons contacteren via de volgende algemene coördinaten:

– Telefoonnummer: +3238086928
– E-mail adres: info@bookyourcovidtest.com

  1. Gegevens die wij verzamelen

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– De identificatiegegevens van de personen die een testafspraak maken: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, adres, postcode en huisnummer, telefoonnummer, e-mail adres en transactiegegevens.
– Alle gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt
– De gegevens van de onderneming die testen aankoopt voor haar medewerkers

De volgende persoonsgegevens worden niet door ons maar door de testaanbieder verwerkt:
– Medische gegevens
– Testresultaten

III. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken hoger vermelde persoonsgegevens om de volgende redenen:

Doel : De uitvoering van de contractueel overeengekomen taken & Het kunnen beschikken over rechtmatig verkregen informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering, te onderscheiden van de uitvoering van wettelijke taken.

Wettelijke basis: Contractuele noodzaak & De uitvoering van de wettelijk opgedragen taken Noodzakelijk voor een wettelijke verplichting & Contractuele noodzaak

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

  1. De rechten van de betrokkene

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens:
– Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
– De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

  1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel omwille van de hiervoor aangegeven doeleinden.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:
– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens.
– Wij geven de gegevens door van diegene die de testafspraak maakt aan een derde partij, de testaanbieder, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van aangekochte test. De testaanbieder heeft enkel toegang tot de gegevens die wij verstrekken om de identiteit van de betrokken persoon te verifiëren bij aanvang van de testafspraak. De gegevens die worden verstrekt tijdens de testafspraak alsook de testuitslag worden verwerkt overeenkomstig het privacy beleid van de testaanbieder die ter beschikking worden gesteld tijdens het checkout proces wanneer een testafspraak wordt vastgelegd.

  1. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dit betekent dat uw gegevens zullen worden verwijderd uit onze bestanden na verloop van 7 jaar na de aankoop van een test of het maken van een testafspraak op onze website.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens
uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

Wij willen u er op wijzen dat de testaanbieder waarop wij beroep doen eigen bewaartermijnen hanteert met betrekking tot de verstrekte gegevens tijdens het uitvoeren van de test en de testuitslag en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

VII. Beveiliging van je persoonlijke informatie

Wij besteden veel zorg aan de beveiliging van uw persoonsgegevens door de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wilt u meer weten welke technische en organisatorische maatregelen er genomen zijn? Dan kunt u een mail sturen naar het hogervermelde e-mail adres.

VIII. Vragen of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? U kan ons steeds contacteren via hogerstaande contactgegevens.

!
certificaat

PCR-test mét reisverklaring

Zorgeloos op reis met een wereldwijd erkend certificaat

snelle_uitslag

Snelle uitslag

Afhankelijk van de type test ontvang je binnen 30 minuten de uitslag

shield

Officieel RIVM Gevalideerd

De testen die wij gebruiken zijn door het RIVM gevalideerd

kalender

Gratis annuleren

Annuleer gratis en gemakkelijk tot 1 uur voor je afspraak